Strategi – metode & prosess

Transformasjon kommer fra en god strategi med praktisk implementering og forankring i hele organisasjonen

Endring er ikke noe som man velger når man selv vil - i dag handler om å finne sine egne unike mulighetene og satse på en helhetlig utvikling av organisasjonen. Transformasjon handler om å skape, utvikle og følge opp den endringen som kreves for å lede - eller overleve. Mange transformasjonsprosesser feiler fordi de ikke er forankret i organisasjonen, mangler de kulturbærere som kreves eller tiden som må investeres. For å få til transformasjon må selskapet gjennom en helhetlig strategiprosess for å avdekke ambisjon, retning og ikke minst - tydelige endringsbehov.  

Transformasjon handler om å definere de aktivitetene som evner å ta selskapet til neste nivå, og som en konsekvens - skape lønnsom vekst.  

Og så handler det om forenkling. I alt. Alltid.  

Hvordan gjør vi det? 

Definere ambisjon
En fasilitert seanse sammen med ledergruppen og "key stakeholders" som har som formål å definere ambisjonsnivå, overordnet strategisk posisjon, målsettinger og definere "de store linjene". Her skaper vi et tydelig målbilde som prosessen skal svare på.

Innsikt - Definere det strategiske landskapet
Hvordan ser markedet ut, hvordan er posisjonen og samsvarer selskapets kultur med oppfatningen av selskapet utad? Et tydelig, faktabasert perspektiv danner grunnlaget for en strategi- og endringsprosess. 

Strategi(prosess)
Vi har utviklet en svært effektiv metode for gjennomføring av en helhetlig strategiprosess for selskaper eller startups. Med utgangspunkt i alle dimensjonene som driver en forretning, tilnærmer vi oss strategiske veivalg og tydelige beslutninger gjennom korte, intensive sekvenser som forplikter BU / eller avdelings- / divisjonsledere til en helhetlig strategi. Etter at hovedambisjonene er satt, adresserer vi disse områdene, en kort og intensiv workshop om gangen: 

 • Organisasjon & Kultur
  Identitet & Design
  Marketing & Kommunikasjon
  Produkter & Tjenester
  Portefølje
  M&A
  Forretningsmodell
  Salg
  Ledelse & Organisasjon
  Innovasjon

ID Endringsbehov
Når strategien er satt og besluttet må selskapets ledelse forstå de kort - og langsiktige endringsbehovene som kommer ut av en slik prosess. For å endre selskapet og for å skape vekstfokusert transformasjon må endringsbehovene være tydelig, og ledere må kunne ta et ansvar. Vi bruker en veldig praktisk digital matrise på endring - KEEP CHANGE DEVELOP metoden: 

->  Department | Key Activity | Keep | Change | How | Who | When

Tar vi markedsføring & merkevare som et eksempel under en rebrand, kunne en endringsbolk ift. Keep Change Develop metoden se slik ut: 


Hvordan endre & aktivere

Her handler det om å gi ledere og ansatte verktøy til endring. Definere budsjetter, milepæler, forventinger og mulige barrierer. Oppfølging blir et viktig punkt under den faktiske aktiveringen. Hverdagen er endringens største fiende - og ledelsen må være de første som forstår, og handler basert på det. 

And then... we LAUNCH & GROW! 

Lurer du på hvordan dette her passer inn i din organisasjon, hvordan kostnadsbilde er og hva nettopp dere kan få ut av en slik prosess? 

Ny tenkning krever nye forretningsmodeller. Ta en prat med oss, så finner vi ut av det sammen.